Puude raie

12.04.18


Põltsamaa vallas olevatel tiheasustusaladel on puude raiumine reguleeritud. Suurte puude raiumiseks tuleb küsida Põltsamaa vallalt raieluba. Suured puud on need, mille kännu diameeter on üle 15 cm ja mille läbimõõt rinna kõrguselt on üle 8 cm. Raieluba ei ole vaja taotleda kuivanud puudele ning viljapuudele ja põõsastele.

Põltsamaa valla tiheasustusalad on: Põltsamaa linn, Puurmani, Pisisaare, Vägari, Esku, Adavere, Lustivere ja Kamari.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastaja.

 

Puu raiumiseks esitatakse haljastus- ja heakorraspetsialistile vabas vormis taotlus, kus on näidatud järgmised andmed:

1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);

2) põhjendus puu likvideerimiseks;

3) omandisuhe puu kasvukohaga;

4) raiutud puude käitlemisviis ja käitlemiskoht.

 

Küsimuste tekkimisel ja kahtluse korral pöörduda haljastus- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste poole tel 5309 8644 või riivo.lehiste@poltsamaa.ee

 

Toimetaja: MARELLE MÄND